Naše služby

Rozvoj a vzdelávanie

V oblasti rozvoja a vzdelávania prinášame do firiem individuálny, poradenský prístup pri projektovaní vzdelávacích a rozvojových aktivít a entuziazmus pri realizácii navrhnutého rozvojového programu. Obsah projektov pripravovaných pre každého nášho klienta prispôsobujeme požiadavkám zo strany danej spoločnosti. Sú realizované prostredníctvom rôznych metód a foriem, s cieľom čo najvyššej efektivity v dosahovaní určených cieľov.

 

Strategické poradenstvo

Projekty z oblasti strategického poradenstva nestranne posudzujú nastavené procesy, pomáhajú získať dôležité informácie k manažérskemu rozhodovaniu, identifikujú vzdelávacie potreby, odhaľujú úroveň vedomostí a zručností uchádzačov a zamestnancov, pomáhajú zaujať správnych uchádzačov na trhu práce, vytvárajú kompetenčné modely a sprístupňujú emócie, ktoré zažívajú vaši zákazníci a zamestnanci.

Prieskumy

Zamestnanecké a klientske prieskumy sú pripravované tak, aby dávali konkrétne odpovede na všetky otázky zo strany klienta. Zber údajov prebieha užívateľsky jednoduchým spôsobom, aby vyplnenie zvládol naozaj každý. Získané dáta zanalyzujeme a klientovi odovzdáme komplexnú záverečnú správu. Tým, že sme u klientov externý dodávateľ prieskumu, nie sme zaťažení vnútrofiremnou perspektívou, vďaka čomu je záverečná správa objektívna a dokážeme zabezpečiť 100% anonymitu.

HR služby

Vďaka HR službám, ktoré realizujeme sú naši klienti oslobodení od personálnej agendy spojenej so zamestnávaním zamestnancov. Môžu sa tak plne sústrediť na svoj „core business“ a všetky podporné aktivity ohľadom zamestnávania svojich zamestnancov nechať na nás. Zabezpečujeme všetky povinnosti zamestnávateľa, ktoré definuje zákon, spracovávame mzdy pre dočasne pridelených zamestnancov a riešime operatívne problémy.

Váš strategický partner

 • Nemecké know-how je odovzdávané našim klientom v 16-tich krajinách Európy
 • Viac ako 12 ročné skúsenosti na trhu
 • Bezplatná analýza vzdelávacích potrieb v rámci celého Slovenska a Čiech
 • Individuálna príprava rozvojových aktivít na základe bezplatnej analýzy vzdelávacích potrieb
 • Interaktívne vzdelávanie formou praktických nácvikov na základe reálnych a modelových situácií
 • Odborný, profesionálny a ľudský prístup
 • Kvalifikované a precízne služby dočasného pridelenia zamestnancov v administratíve

Rozvoj a vzdelávanie

Všetky naše rozvojové a vzdelávacie programy pripravujeme podľa individuálneho zadania klienta.
V prípade, že máte záujem vytvoriť rozvojový, vzdelávací program presne podľa Vašich požiadaviek, kontaktujte nás tu.
Nižšie uvádzame prehľad nami realizovaných rozvojových programov, školení a tréningov usporiadaných do jednotlivých kategórií.

Manažment
Obchod a predaj
Komunikácia a prezentácia
Efektívna práca, rozvoj tímu a jednotlivca
HR
Výrobné firmy
Iné odborné rozvojové aktivity
Teambuilding
Manažment

Rozvojové programy pre vedúcich zamestnancov sú určené pre všetky úrovne manažmentu vo všetkých typoch spoločností. Zameriavajú sa na komplexný rozvoj manažéra a na jeho vedomosti a zručnosti.


 • Asertívne správanie v manažérskych rozhodnutiach
 • HR trendy pre manažérov
 • Budovanie a stabilizácia tímu
 • Motivácia zamestnancov
 • Strategické riadenie firmy
 • Empowering
 • Efektívna prezentácia TOP manažéra
 • Manažérske štýly
 • Krízový manažment v riadení firmy
 • HR trendy pre TOP manažérov
 • Komunikačné zručnosti manažérov
 • Efektívne vedenie porád
 • Koučing & mentoring
 • Kritika a pochvala – efektívne nástroje riadenia
 • Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov
 • Leadership I., II.
 • Strategické riadenie firmy
 • Monitoring implementovaných systémov riadenia SWOT pre oblasť riadenia
 • Target management system
Obchod a predaj

Tento balík rozvojových programov je zameraný na spôsoby vyhľadávania a oslovenia nových klientov, typológiu obchodných partnerov, prezentačné a predajné zručnosti obchodníkov a predajcov, argumentačné zručnosti, zvládanie námietok, tvorbu obchodnej databázy, telefonickú a e-mailovú komunikáciu, vedenie obchodného prípadu, budovanie vzťahov a ostatné činnosti obchodníka a predajcu.


 • Efektívna obchodná prezentácia
 • Zvládanie náročných situácií na rokovaniach
 • Tipy a triky dobrého obchodníka
 • Pokročilé predajné zručnosti (cross selling-up selling)
 • Zvládanie obchodných námietok
 • Účinné predajné techniky
 • Pro-zákaznická komunikácia
 • Ako nájsť a osloviť klienta
 • Školenie predajcov v kamennej predajni
 • Key account manager- vzťahový management
 • Ako, kde, kedy hľadať a získavať nových klientov?
 • Komplexné obchodné zručnosti v praxi
 • Prezentačné zručnosti pre obchodníka
Komunikácia a prezentácia

Komunikačné tréningy sú zamerané na praktické trénovanie konkrétnych komunikačných situácií z praxe účastníkov. Účastníci trénujú asertívne reakcie na rôznych typoch komunikačných partnerov a situácií. Ďalej sa učia viesť efektívny telefonický rozhovor s cieľom zanechať dobrý dojem na strane klienta, napísať reprezentatívny e-mail po obsahovej a štylistickej stránke a zvládať náročné komunikačné situácie.


 • Argumentačné zručnosti
 • Efektívna prezentácia (videotréning)
 • Neštandardné komunikačné techniky
 • Predchádzanie konfliktom/ riešenie konfliktov
 • Asertívna komunikácia voči rôznym typom komunikačných partnerov
 • Asertivita v praxi
 • Profesionálna telefonická komunikácia
 • Profesionálna e-mailová komunikácia
 • Biznis etiketa
 • Zvládanie náročných komunikačných situácií
 • Prezentačné zručnosti I., II.
 • Efektívna komunikácia pre zákaznícke centrum
 • Efektívna komunikácia pre Help Desk
 • Efektívna komunikácia pre recepčné
 • Prozákaznícka orientácia
Efektívna práca, rozvoj tímu a jednotlivca

Tieto rozvojové programy sú zamerané na efektívnu tímovú prácu, správnu prácu s časom a bezproblémovú tímovú komunikáciu. Ich cieľom je komplexný rozvoj účastníka alebo tímu vo vybranej téme. Prebiehajú formou rozboru konkrétnych problémov a následným stanovením riešení.


 • Tipy a triky time managementu
 • Efektívna tímová komunikácia a spolupráca
 • Stress management
 • Tréning školiteľov
 • Neverbálna komunikácia
 • Organizačné zručnosti
 • Tvorba myšlienkových a procesných máp
 • Efektívna spolupráca s interným zákazníkom I., II.
 • Tímový duch – nástroj na zvýšenie efektivity
HR

HR tréningové programy sú určené pre všetkých zamestnancov pracujúcich v oblasti ľudských zdrojov alebo zamestnancov, ktorých istá časť pracovnej agendy tvorí HR oblasť. Venujú sa technikám vzbudenia záujmu u kandidáta, vedenia efektívneho výberového procesu, filtrácie kandidátov a technikám rozpoznania osobnosti uchádzača o prácu. Sú súčasťou aj témy personálneho marketingu a rozvoja a vzdelávania zamestnancov.


 • Výberový proces od A do Z
 • Adaptácia a plánovanie kariéry zamestnancov
 • Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov I., II.
 • Motivácia hodnotenie a odmeňovanie
 • Exit interview
 • Manažment ľudských zdrojov
 • HR marketing
 • Talent manažment
 • Kvalifikovaný recruiter
 • Personálny marketing
Výrobné firmy

Tieto rozvojové programy sú zamerané na výrobné firmy so všetkými špecifikami, ktoré prináša rozvoj zamestnancov vo výrobnej firme. Ide konkrétne o rozvoj riadiacich a vodcovských kompetencií majstrov, tím lídrov a manažérov, efektívnu komunikáciu s podriadenými a nadriadenými, manažérske činnosti vo výrobe zamerané na stabilizáciu tímu/poskytovanie spätnej väzby a konštruktívnej kritiky, plánovanie, kontrolu, delegovanie, motiváciu, adaptáciu a všetky ostatné manažérske činnosti, ktoré musí dobrý manažér, tímlíder a majster ovládať.


 • Rozvoj vodcovských a riadiacich kompetencií majstrov a predákov I., II., III.
 • Školenie majstrov a tím lídrov vo výrobe
 • Strategické riadenie výrobnej spoločnosti
 • Systémy efektívneho motivovania zamestnancov vo výrobe
 • HR manažment pre výrobné spoločnosti
 • Challenge manažment
 • Change manažment
 • Efektívna reorganizácia výrobnej spoločnosti
 • Efektívna komunikáca vo výrobe
 • Školenia z oblasti nákupu
 • Školenia z oblasti logistiky
Iné odborné rozvojové aktivity

V rámci tohto balíka účastníci nadobúdajú poznatky o zvládaní komunikačných bariér pri kontakte s rôznymi kultúrne odlišnými komunikačnými partnermi, rozvíjajú chápanie súvislostí medzi vybranými paragrafmi Zákonníka práce a aplikačnou praxou, získavajú prehľad o ekonomických aktivitách, s ktorými v rámci svojho pôsobenia prichádzajú do styku.


 • Ekonomika pre manažérov
 • Psychologický koučing
 • Kultúrne rozdiely v biznise
 • Profesionálna asistentka
 • Zákonník práce
 • Media relations
 • Mediálny a komunikačný tréning
 • Vzťahy s verejnosťou
 • Krízová komunikácia
 • Digitálne PR
 • Vytvorenie komunikačnej stratégie
Teambuilding

Z dôvodu prekročenia komfortnej zóny účastníkov sa teambuilding zväčša organizuje mimo pracoviska. V rámci teambuildingu sú striedané aktivity tak, aby sa dosahovali vopred zadané ciele: Analýza a zlepšenie procesov, stanovenie cieľov a plánovanie, posilňovanie tímového ducha a kooperácie v tíme, spoznávanie sa navzájom v rámci tímu a upevnenie neformálnych väzieb. Celý priebeh teambuildingovej aktivity organizujú zábavným prístupom naši interní inštruktori, ktorí dohliadajú na to, aby sa každý člen podujatia bavil.


 

Prieskumy

Všetky prieskumy realizujeme pomocou nášho analytického portálu TARGETIS, ktorý pre Vás vie získať cenné informácie o procesoch, aktuálnych zamestnancoch, uchádzačoch o prácu ako aj o klientoch:

 • 360° spätná väzba
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov
 • Prieskum spokojnosti klientov
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Hodnotenie efektívnosti zavedenia systémových zmien
 • Identifikácia motivátorov u zamestnancov
 • Prieskum vzdelávacích potrieb zamestnancov
 • Miera angažovanosti zamestnancov
 • Spokojnosť zamestnancov s finančným odmeňovaním
 • Spokojnosť zamestnancov s nefinančným odmeňovaním
 • Spätná väzba od klienta na obchodníkov a zamestnancov, ktorí sú v kontakte s klientom
 • Prieskum spokojnosti klienta s produktom, dodanou službou
 • Prieskum spotrebiteľských postojov
 • Analýza efektívnosti procesov vo firme
 • Jazykové testovanie uchádzačov o prácu
 • Odborne testovanie uchádzačov o prácu

HR služby

Princíp fungovania dočasného pridelenia zamestnancov
Vyberte si jednu z možností:

V prípade, že mám vlastného kandidáta
V prípade, že potrebujem kandidáta aj vyhľadať
V prípade, že mám vlastného kandidáta

Stačí nám zaslať osobné údaje kandidáta a DEKRA zabezpečí kompletný servis ohľadom zamestnania nového zamestnanca:

 

• kontaktuje zamestnanca a vyžiada potrebné doklady

• pripraví pracovno-právnu dokumentáciu

• stretne sa s kandidátom a podpíše s ním pracovnú zmluvu

• prihlási zamestnanca na príslušné inštitúcie

• zabezpečuje evidenciu návštev lekárov, PN, OČR, ...

• spracováva mzdy

• vypláca mzdy

• zabezpečuje všetky povinnosti zamestnávateľa

• posiela zamestnanca na lekársku prehliadku

• zabezpečuje stravné lístky

• znáša prípadné kontroly z príslušných inštitúcií

V prípade, že potrebujem kandidáta aj vyhľadať

Stačí nám zaslať požiadavky na kandidáta a DEKRA zabezpečí kompletný servis ohľadom nájdenia a zamestnania nového zamestnanca:

 

• spustí výber kandidátov a absolvuje prvé kolo pohovorov
• pošle tých najvhodnejších kandidátov na výber k zadávateľovi
• po výbere kontaktuje úspešného kandidáta
• vyžiada potrebné doklady a pripraví pracovno-právnu dokumentáciu
• stretne sa s kandidátom a podpíše s ním pracovnú zmluvu
• prihlási zamestnanca do príslušných inštitúcií
• zabezpečuje evidenciu návštev lekárov, PN, OČR, ...
• spracováva mzdy a vypláca mzdy
• zabezpečuje všetky povinnosti zamestnávateľa
• posiela zamestnanca na lekársku prehliadku
• zabezpečuje gastrolístky
• znáša prípadné kontroly z príslušných inštitúcií

Referencie

“Spoluprácu so spoločnosťou DEKRA môžem popísať jednoducho v troch slovách – profesionálna, spoľahlivá a priateľská. Za seba, ako recruitera a špecialistu na vzdelávanie, rada vyzdvihnem vždy pozitívny prístup kolegov z DEKRA tímu. V rámci rozvoja ľudí každoročne realizujeme množstvo tréningov a školení zameraných na osobnostný rozvoj, tzv. „soft témy“ a verím, že v tejto oblasti spolupráce budeme pokračovať pre veľmi dobré výsledky a ohlas u ľudí aj naďalej. Pre mňa je práca s Filipom Slabejom vždy na 100%, s úsmevom a s heslom „nepoznáme nedá sa“. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie, verím, že roky aktívnej spolupráce.“

Lucia Paldanová Špecialista výberov a vzdelávania ČSOB Leasing a.s.

“So spoločnosťou DEKRA spolupracujeme veľmi úspešne už niekoľko rokov v oblasti rozvoja našich zamestnancov. Začínali sme s bežnými tréningami jemných zručnosti, cez pozorovania, charakteristiku osobnosti a oddelenia, až po rozvoj manažérskych zručnosti. Oceňujeme najmä profesionálny prístup, odborne znalosti a zručnosti lektorov. Konzultanti pozorne pripravujú program vzdelávania a rozvoja talentov podľa špecifických potrieb nášho oddelenia. Počas jednotlivých programov sú účastníci motivovaní k práci s faktami z praxe a nadobudnuté znalosti a zručnosti už prinášajú očakávané zlepšenie výkonu a pracovného prostredia.“

Jana Briffa Riaditeľka European Service Center, Danfoss Power Solutions, a.s.

„Školenie bolo výborné, skutočne prispôsobené na mieru pre nás. Zaujímavo podaná problematika s príkladmi z praxe, čo pomohlo ľahko pochopiť o čo ide.“ 

Účastníčka komunikačného školenia

„Zo školenia mám super dojem- profesionáli. Dozvedel som sa veľa nového a kde mám nedostatky, na čom zapracovať a čo zlepšiť.“ 

Účastník školenia z oblasti manažmentu

„Veľmi dobré podanie teórie, vysvetlenie na možných konkrétnych príkladoch. Možné pokračovanie by bolo len super prínosom.“ 

Účastník školenia z oblasti manažmentu

„Dojem z dnešného školenia je veľmi dobrý, dobrá príprava, lektor vedel o čom hovorí, dával priestor na konkrétne otázky z praxe. Obsah školenia bol komplexný a vysvetlený na konkrétnych príkladoch z praxe.“

Účastníčka komunikačného školenia

„Rád by som Vám a hlavne Vašim kolegom veľmi pekne poďakoval za školenie, ktoré sme u Vás absolvovali vo štvrtok a v piatok /prezentačné zručnosti/. Profesionalita bola na vysokej úrovni a všetky veci, ktoré nás naučili, určite aplikujem do praxe. Ďakujem a teším sa u Vás na ďalšie školenie.“ 

Účastník školenia Prezentačné zručnosti

„Sľúbila som, že sa ozvem po prezentácii, kvôli ktorej som sa u vás zúčastnila na prezentačných zručnostiach. Takže – vďaka know-how, ktoré som získala na vašom kurze, moja prepracovaná prezentácia dopadla veľmi dobre, som spokojná sama so sebou, a odozva od kolegov bola tiež nad moje očakávania. Ešte raz veľmi pekne ďakujem kolegovi, ktorý prezent. zručnosti viedol a prajem všetko dobré.“

Účastníčka školenia Prezentačné zručnosti

Filip Slabej

riaditeľ DEKRA Development s.r.o.

Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
+421 907 939 925